Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach Wyzwolenia 2B i Niepodległości 4 - termin składania ofert upływa 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.10.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 716 23 22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SML-W w Mońkach


Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 • 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 • 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 • 3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 • 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
 • 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw'.
 • 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 • 8.W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 • 9.W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.


Szanowni mieszkańcy!

Mając na uwadze wprowadzony stan epidemii na terenie całego kraju, w celu przeciwdziałania tworzeniu się warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Zarząd Spółdzielni zwraca się z uprzejmą prośbą o niekorzystanie z placów zabaw, boisk i innych urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na terenie Spółdzielni.

Trudna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków, aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa.

 • Prosimy o ograniczenie wizyt w biurze Spółdzielni do przypadków koniecznych i niecierpiących zwłoki;
 • Zgłoszenia dotyczące usterek i awarii będą realizowane wyłącznie w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji, pozostałe będą rejestrowane i załatwiane w terminie późniejszym;
 • Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną: smlw_monki@wp.pl

Apelujemy aby nie wychodzić z domu jeśli nie ma ku temu poważnej przyczyny. Przypominamy, że stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby pomoże szybciej i bezpiecznej przebyć sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii.

Zarząd Spółdzielni


Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczenie wizyt w biurze Spółdzielni do niezbędnego minimum.

Prosimy o kontaktowanie się telefonicznie pod numer 85 716 23 22.

Zarząd SMLW w Mońkach


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikniku rodzinnego z okazji 50-lecie istnienia SML-W w Mońkach

Pół wieku tradycji

50 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej to okres, w którym dzięki inicjatywie jej założycieli powstał duży organizm budujący mieszkania i zarządzający nimi.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że w ogromnym stopniu przyczyniła się do reaktywacji "młodego" wizerunku miasta właśnie ta Spółdzielnia, jej założyciele, pracownicy, a przede wszystkim jej członkowie. W okresie minionych lat powstał ogromny potencjał mieszkaniowy, obejmujący kilkaset mieszkań zamieszkiwanych przez 10 tys. mieszkańców Moniek. Szczególnie dużo mieszkań wybudowano w dekadzie lat siedemdziesiątych. Dynamiczny rozwój odbywał się przy dużym zaangażowaniu władz Spółdzielni i jej pracowników. Wraz z rozwojem Spółdzielni powstały nowe działy, które służyły jej członkom poprzez codzienne administrowanie zasobami, konserwację, remonty i bogatą ofertę kulturalną.

Minione lata były mocno zaznaczone licznymi osiągnięciami, stale rozbudowywanym potencjałem, tworząc w rezultacie wspólne dobro będące własnością jej członków. Upływający czas to liczne fakty i zdarzenia dzięki zaangażowaniu pracowników i tych, którzy na co dzień nieśli swą pomoc i wkład w jej budowanie, jak i w codziennym istnieniu – wspólnie tworząc jej pomyślność i historię.

W minionych latach stale zmieniał się status Spółdzielczości i zakres pomocy państwa. Wspólnie przeżywaliśmy również dziejowe zmiany ustrojowe i polityczne, które miały swój istotny wpływ na to, czym jest Spółdzielczość dzisiaj.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pracowników Spółdzielni, Zarządów, członków Rad Nadzorczych i Rad Osiedlowych, których osobiste zaangażowanie sprawiły, że Spółdzielnia i jej mieszkańcy mogą być dumni z uzyskanych wyróżnień, certyfikatów i dobrych opinii w środowisku.