Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach uprzejmie informuje, iż: - w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia – obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Niepodległości 4; Wyzwolenia 2, 2A, 2B, 6, 8, 8A, 10, 11, 11A, 11B; Tysiąclecia 7, 9, 11
- w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia – obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Tysiąclecia 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F; Wojska Polskiego 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54
- w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia – obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Gajowa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Leśna 57, 59, 61, 63

Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Wybór komisji:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej
b) Uchwał i wniosków
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Przedstawienie:
a) sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018,
b) informacji z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
d) wniosku z przeprowadzonej lustracji w 2018 r.
Dyskusja i głosowanie uchwał dotyczących:
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.
- Zatwierdzenia podziału wyniku finansowego za rok 2018.
- Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018.
- Przyjęcia i zatwierdzenia wniosku z przeprowadzonej lustracji w 2018 r.
Przedstawienie, dyskusja i głosowanie uchwał dotyczących:
- Upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2019/2020 r.
- Wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie są udostępnione od 20 maja 2019 r. do wglądu w biurze Spółdzielni.

Członkowie mogą żądać na piśmie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub przedstawić projekty uchwał tylko do dnia 27 maja 2019 r. Projekt zgłaszanej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Po tym terminie nie będzie możliwości zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad i przedstawiać projektów uchwał.

Członek ma prawo zgłaszania na piśmie poprawek do projektów uchwał nie później niż do dnia 7 czerwca 2019 r.

Zarząd


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikniku rodzinnego z okazji 50-lecie istnienia SML-W w Mońkach

Pół wieku tradycji

50 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej to okres, w którym dzięki inicjatywie jej założycieli powstał duży organizm budujący mieszkania i zarządzający nimi.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że w ogromnym stopniu przyczyniła się do reaktywacji "młodego" wizerunku miasta właśnie ta Spółdzielnia, jej założyciele, pracownicy, a przede wszystkim jej członkowie. W okresie minionych lat powstał ogromny potencjał mieszkaniowy, obejmujący kilkaset mieszkań zamieszkiwanych przez 10 tys. mieszkańców Moniek. Szczególnie dużo mieszkań wybudowano w dekadzie lat siedemdziesiątych. Dynamiczny rozwój odbywał się przy dużym zaangażowaniu władz Spółdzielni i jej pracowników. Wraz z rozwojem Spółdzielni powstały nowe działy, które służyły jej członkom poprzez codzienne administrowanie zasobami, konserwację, remonty i bogatą ofertę kulturalną.

Minione lata były mocno zaznaczone licznymi osiągnięciami, stale rozbudowywanym potencjałem, tworząc w rezultacie wspólne dobro będące własnością jej członków. Upływający czas to liczne fakty i zdarzenia dzięki zaangażowaniu pracowników i tych, którzy na co dzień nieśli swą pomoc i wkład w jej budowanie, jak i w codziennym istnieniu – wspólnie tworząc jej pomyślność i historię.

W minionych latach stale zmieniał się status Spółdzielczości i zakres pomocy państwa. Wspólnie przeżywaliśmy również dziejowe zmiany ustrojowe i polityczne, które miały swój istotny wpływ na to, czym jest Spółdzielczość dzisiaj.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pracowników Spółdzielni, Zarządów, członków Rad Nadzorczych i Rad Osiedlowych, których osobiste zaangażowanie sprawiły, że Spółdzielnia i jej mieszkańcy mogą być dumni z uzyskanych wyróżnień, certyfikatów i dobrych opinii w środowisku.